ที่ดินสปก

ที่ดินสปก ความสำคัญและประโยชน์ที่มากกว่าแค่พื้นที่ทำกิน

ที่ดินสปก หรือที่ดินจัดสรรโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หลายคนอาจมองว่ามันเป็นเพียงแค่พื้นที่สำหรับทำการเกษตรเท่านั้น แต่ความจริงแล้วที่ดินสปกมีความสำคัญและประโยชน์ที่มากกว่าแค่นั้น การจัดสรรที่ดิน สปก คือการลดความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดิน โดยการนำที่ดินจากเจ้าของรายใหญ่ที่ถือครองเกินกว่ากฎหมายกำหนดมาจัดสรรให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ยากไร้และไร้ที่ดินทำกิน ด้วยวิธีการนี้จะช่วยลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงทรัพยากรที่ดิน ส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมมากขึ้น

ที่ดิน ส.ป.ก. คืออะไร

ที่ดินสปก เป็นคำย่อมาจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้และไร้ที่ดินทำกิน วัตถุประสงค์หลักของการจัดสรรที่ดิน สปก. คือการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างคุ้มค่า และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยที่ดิน สปก. จะมาจากการเวนคืนที่ดินจากเจ้าของรายใหญ่ที่ถือครองเกินกว่ากฎหมายกำหนด หรือรวบรวมที่ดินรกร้างว่างเปล่าของรัฐและเอกชน แล้วนำมาจัดสรรให้แก่เกษตรกรต่อไป

ความสำคัญของที่ดินสปก

 1. ลดความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดิน

การกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมถือเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูปที่ดิน ที่ดินสปก. ช่วยลดช่องว่างระหว่างเกษตรกรรายย่อยกับเจ้าของที่ดินรายใหญ่ ส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงทรัพยากรที่ดิน

 1. ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร

การมีที่ดินทำกินของตนเองช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตอาหารเพื่อบริโภคและจำหน่ายได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ประเทศมีความมั่นคงทางด้านอาหารมากขึ้น

 1. ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

การมีที่ดินเป็นของตนเองทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มีรายได้ที่แน่นอน และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาการอพยพแรงงานจากชนบทสู่เมือง

การได้มาซึ่งที่ดินสปก

 1. ที่ดินนิคมสร้างตนเอง

ที่ดินประเภทนี้เกิดจากการรวมที่ดินรกร้างว่างเปล่าของรัฐและที่ดินเอกชนที่ซื้อจากเจ้าของเดิม จากนั้นจึงจัดสรรให้แก่ผู้ยากไร้และไร้ที่ดินทำกิน

 1. ที่ดินปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม

คือที่ดินที่ได้มาจากการเวนคืนจากเจ้าของที่ดินรายใหญ่ที่ถือครองเกินกว่ากฎหมายกำหนด และนำมาจัดสรรให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้

 1. ที่ดินชุมชน

หมายถึงที่ดินที่ชุมชนเดิมได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยสปกจะออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงให้แก่ชุมชนนั้น ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ขั้นตอนการขอรับที่ดินสปก

 1. ตรวจสอบคุณสมบัติ

ผู้ขอรับที่ดินต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยและไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง มีอายุระหว่าง 20-60 ปี มีความพร้อมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

 1. ยื่นคำขอรับที่ดิน

ผู้ขอต้องยื่นคำร้องขอรับที่ดินพร้อมเอกสารประกอบต่อสปกในพื้นที่ การยื่นคำร้องสามารถทำได้ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม

 1. รอการพิจารณา

เจ้าหน้าที่ สปก. จะพิจารณาคำขอและเอกสารต่าง ๆ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความพร้อม และจำนวนที่ดินว่างในพื้นที่นั้น ๆ

 1. รับมอบที่ดิน

เมื่อผ่านการพิจารณา ผู้ขอจะได้รับการแจ้งให้เข้ามารับมอบที่ดินและดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสมกับการเกษตร

การใช้ประโยชน์จากที่ดินสปก

เมื่อได้รับมอบที่ดินแล้ว เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 1. ทำการเกษตร

วัตถุประสงค์หลักของที่ดินสปก คือการส่งเสริมให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินของตนเอง เช่น ปลูกพืชไร่ ทำสวนผลไม้ เลี้ยงสัตว์ หรือทำประมง เป็นต้น

 1. ที่อยู่อาศัย

เกษตรกรสามารถสร้างบ้านพักอาศัยชั่วคราวหรือถาวรบนที่ดิน สปก. ได้ตามข้อกำหนด แต่การก่อสร้างที่อยู่อาศัยจะต้องอยู่ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด โดยทั่วไปแล้วเกษตรกรสามารถสร้างบ้านได้ไม่เกิน 1 ไร่ต่อครอบครัว และต้องไม่เป็นสิ่งปลูกสร้างถาวร เนื่องจากที่ดินยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ

การมีที่อยู่อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกับพื้นที่ทำกินช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรในการดูแลพื้นที่การเกษตรได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 1. แหล่งน้ำสำหรับการเกษตร

หน่วยงานสปก มักจะจัดสรรพื้นที่สำหรับการสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก เช่น สระน้ำ บ่อน้ำตื้น หรือฝายน้ำล้น เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ซึ่งช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ทำกิน

เงื่อนไขการครอบครองที่ดินสปก

การครอบครองที่ดินสปก มีเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกษตรกรจำเป็นต้องปฏิบัติตาม ได้แก่

 1. ห้ามจำหน่ายหรือโอนกรรมสิทธิ์

เกษตรกรไม่สามารถขาย โอน หรือจำนองที่ดินสปก ได้ เนื่องจากกรรมสิทธิ์ในที่ดินยังคงเป็นของรัฐ

 1. ต้องทำประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเอง

เกษตรกรต้องทำประโยชน์บนที่ดินด้วยตนเองหรือครอบครัว ไม่สามารถนำไปให้ผู้อื่นเช่าหรือทำประโยชน์แทนได้

 1. ปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์

เกษตรกรผู้ครอบครองที่ดินสปกจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สปก. กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เช่น การห้ามบุกรุกพื้นที่ป่า หรือการทำลายสภาพแวดล้อม เป็นต้น

กฎหมายห้ามการซื้อขายที่ดิน สปก

เมื่อเข้าใจที่มาของที่ดิน สปก แล้ว เราก็จะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มาตรา 39 ได้ห้ามการซื้อขายหรือโอนแลกเปลี่ยนที่ดิน สปก. ไว้อย่างชัดเจน โดยระบุว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในที่ดิน สปก. จะไม่สามารถแบ่งแยก จำหน่าย จ่าย โอน หรือก่อให้เกิดภาระจำยอมแก่บุคคลอื่นได้

เหตุผลหลักที่ต้องมีการห้ามซื้อขายที่ดิน สปก. ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินอีกครั้ง ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรรายย่อยไม่มีที่ดินทำกิน และนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำในสังคมอีกครั้ง

ข้อยกเว้นในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน สปก.

กฎหมายได้เปิดช่องให้มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน สปก. ได้ในบางกรณี ดังนี้

 • โอนให้แก่สถาบันเกษตรกร เช่น สหกรณ์การเกษตร องค์กรเกษตรกร หรือชุมชนเกษตรกรรม เป็นต้น
 • โอนคืนให้แก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)
 • ตกทอดทายาทโดยธรรมตามกฎหมายมรดก กรณีผู้ถือสิทธิ์ในที่ดิน สปก. เสียชีวิต สิทธิ์ในที่ดินจะตกทอดไปยังทายาทโดยชอบด้วยกฎหมาย

นอกเหนือจากนี้แล้ว การซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน สปก. ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ถือเป็นสิ่งที่กฎหมายห้ามไว้อย่างเคร่งครัด

บทสรุป

ที่ดินสปก มีบทบาทสำคัญในการช่วยแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง มีที่อยู่อาศัย มีแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การครอบครองที่ดิน สปก.มีเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม